جناب آقای دکتر
محمدرضا سعیدی
دوران تصدی

مدیر عامل فعلی

جناب آقای مهندس
سید حسین میرافضلی
دوران تصدی

1394/7/23 لغایت 1398/1/24

جناب آقای مهندس
سید علی بهشتیان
دوران تصدی

1392/11/6 لغایت 1394/7/23

جناب آقای
محمد هاشم زاده
دوران تصدی

1392/8/15 لغایت 1392/11/6

جناب آقای مهندس
سپهدار انصاری نیک
دوران تصدی

1391/6/5 لغایت 1392/8/15

جناب آقای مهندس
مصطفی مرتضوی
دوران تصدی

1389/5/11 لغایت 1391/6/4

جناب آقای مهندس
حسن بیگی
دوران تصدی

1380/8/13 لغایت 1389/8/16

جناب آقای مهندس
غلام عباس کبیر
دوران تصدی

1380/5/28 لغایت 1380/8/13

تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است